HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN MANEVİ ÖZELLİKLERİ

Ocak 6, 2010

AHLAKININ PEYGAMBERİMİZ (SAV)’ E BENZEMESİ

Hz. Mehdi (a.s.) Allah’a karşı son derece boyun eğicidir. Ahlak bakımından Peygamber (sav)’e benzer.
(Kıyamet Alametleri, Berzenci, sf.163)

Ahlakı benim ahlakım olan bir evladım çıkacak.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 21)

Peygamberimiz (sav)’in üstün ahlakı Kuran’da şöyle haber verilmiştir: Şüphesiz sen üstün ve pek yüce bir ahlak üzerindesin. (Kalem Suresi, 4)


AHLAKININ İNANANLARA ÖRNEK OLMASI

İlahi feyz ona ulaşır. Dini ilimleri ve örnek ahlakı telakki eder. (Allah’tan alır.)
(Konavi Risalet-ül Mehdi, sf. 161 B)

Kuran’da Peygamber Efendimiz (sav)’in de samimi olarak iman edenler için en güzel örnek olduğu bildirilmiştir:

Andolsun, sizin için, Allah’ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için Allah’ın Resûlü’nde güzel bir örnek vardır. (Ahzab Suresi, 21)

MÜCADELECİ VE CESUR OLMASI

Fitneleri önlemenin kendisine zor gelmeyeceği ve öldürmenin de onu vazgeçirmeyeceği Ehl-i Beytime (soyuma) mensup birisi sahip olmadan günler ve geceler bitmeyecektir.
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, sf. 13)

Hz. Mehdi (a.s.) işi sıkı tutacak.
(Kıyamet Alametleri, Berzenci, sf. 175)

İnsanlar hakka dönünceye kadar (fikri) mücadelesine devam edecektir.
(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 23)

Hz. Mehdi (a.s.) hesabını çok seri bir şekilde görecek ve vaadinden dönmeyecektir.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 24)

Karşısına dağlar bile dikilse onları ezip geçecek, o dağlarda kendisine yol bulacaktır.
(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 39)

Allah Kuran’da pek çok ayette elçilerinin güzel ahlakı ve cesur karakterlerinden bahsetmektedir. Elçiler kavimlerinin tüm inkarlarına, alaylarına, tuzaklarına ve saldırılarına en güzel şekilde karşılık vermişler ve her zaman Allah’ın yardımıyla galip gelmişlerdir.

Öyleyse sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklere aldırış etme. (Hicr Suresi, 94)

Öyleyse kafirlere itaat etme ve onlara (Kur’an’la) büyük bir cehd et. (Furkan Suresi, 52)

Kendilerine yara isabet ettikten sonra, Allah ve elçisinin çağrısına icabet edenler, içlerinden iyilik yapanlar ve sakınanlar için büyük bir ecir vardır. (Ali İmran Suresi, 172)

HZ. MEHDİ’NİN ALLAH’TAN ÇOK KORKMASI

Hz. Mehdi (a.s.), gerges kuşunun kanadı ile titremesi gibi Allah’tan çok korkan bir kimsedir.
(Nuaym b. Hammad, vr 91a)

Allah’a karşı son derece boyun eğicidir.
(Kıyamet Alametleri, sf.163)
HZ. MEHDİ’NİN ÇOK MERHAMETLİ OLMASI

Hz. Mehdi (a.s.), o kadar merhametli olacaktır ki, zamanında bir kimsenin bile burnu kanamayacaktır.
(El-Kavlu’l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 42)

… Yoksullara karşı çok merhametli olması, Hz. Mehdi (a.s.)’nin alametlerindendir.
(Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

… Mazlumlara karşı da çok merhametli olmasıdır.
(Nuaym b. Hammad, vr. 50b; Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

Büyük İslam alimi Muhyiddin Arabi ise Hz. Mehdi (a.s.)’nin özelliklerini sıralarken, onun üstün merhamet anlayışından şöyle bahsetmektedir:

1. Basiret sahibi olması

2. İlahi kitabı anlaması

3. İlahi Kelam’ın manasını bilmesi

4. Tayin edeceği kimselerin hal ve hareketlerini bilmesi

5. Öfkelendiğinde bile merhamet ve adaletten ayrılmaması

6. Varlıkların sınıflarını bilmesi

7. İşlerin girift taraflarını bilmesi

8. İnsanların ihtiyacını iyi anlaması

9. Bilhassa kendi zamanında ihtiyaç hissedilen gaybi ilimlere vukufu bulunması. Çünkü ancak o sayede yeni yeni zuhur edilecek meseleleri halledebilir.
(Kıyamet Alametleri, sf. 189)
İSLAM’I KORUMA HİSSİNİN GÜÇLÜ OLMASI

Hz. Mehdi (a.s.)’nin hamiyet duygularının çok güçlü olacağı hadislerde bildirilmiştir. İslam aleyhinde yapılacak her türlü sözü tam olarak cevaplandıracak, her türlü hareketi tamamen etkisiz hale getirecektir.

İslam’ın aleyhine söylenecek bir söz bile ona ağır gelir.
(El Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf.30)
KİMSEYE TENEZZÜL ETMEMESİ

O, benim ümmetimden, tenezzül etmeyen (Allah’tan başka hiçbir varlığa minnet duymayan) bir adamdır.
(Suyuti, el-havi, 2/24)


İHTİYAÇLARINI İNSANLARA BİLDİRMEZ

Hz.Hüseyin (ra) soruldu: “İmam Mehdi hangi alametlerle bilinir?” Şöyle cevap verdi : “… İnsanlar ona muhtaç olurlar. O, ise insanlara ihtiyacını bildirmez.

(Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)
SORUMLULUĞU ÜSTÜNE ALMASI

Her görevi üzerine alır ve zayıfa, düşküne yardım eder.

(M. Muhyiddin Arabi “Futuhat-El Mekkiye”, 366. bab, c. 3, sf. 327- 328)
VAKARLI (HALİM ve HEYBETLİ) OLMASI

Hz. Hüseyin (r.a.) soruldu: “İmam Mehdi hangi alametlerle bilinir?” Şöyle cevap verdi: “Gönül rahatlığı ve vakar (ağırbaşlı ve heybetli) sahibi oluşu ile , helal ve haramı çok iyi bilmesi ile tanınır.

(Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)
ZALİME KARŞI HAKKI MÜDAFAA ETMESİ

Hz. Mehdi (a.s.) zalime karşı hakkı müdafaa edecektir. Hatta (zalim) bir insanın azı dişinde olan (haksız bir lokmayı) bile ondan çekip alacak ve sahibine iade edecektir.
(En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal )
İNSANLARA İHSANDA BULUNMASI

Zamanın inkitaa uğradığı (sistemlerin değiştiği) bir dönemde, Mehdi denen bir adam gelecek ve ihsanı bol ve güzel olacak. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 14)

O, fitnelerin zuhur ettiği bir zaman aralığında gelecek ve ihsanı karşılıksız olacaktır.
(El Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf.24)
CÖMERT OLMASI

Ahir zamanda bir halife olacak, malı sayıp hesap etmeden taksim edecektir.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 15)

Emirlerinizden bir emir olacak ki, malı saymayacaktır. Birisi ondan mal istediğinde, “Al” der. O da elbisesini yayar ve o da doldurur.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 15)

Alıntı: http://www.hazretimehdi.com/manevi.php

Reklamlar

MEHDİLİK NE DEMEKTİR?

Ocak 6, 2010

Ahir zaman ve Mehdiyet kavramları bazı insanlar için çok tanıdık olmayabilir. Bu nedenle öncelikle bu iki kavramı açıklamakta yarar vardır. Ahir zaman sözü, “son dönem” anlamına gelir. İslam’a göre ahir zaman, kıyamete yakın bir zamanda, Kuran ahlakının hakim olacağı ve insanlar arasında çok yaygın olarak yaşanacağı bir dönemi ifade eder.

İnsanların hayalinde her zaman için daha güzele, daha iyiye yönelik bir özlem bulunmaktadır. Daha güzel bir manzara, daha güzel bir yiyecek, daha iyi ve toplumsal sorunların yaşanmadığı bir hayat, refah, huzur, bolluk, güzellik… İşte ahir zaman da tüm bu “daha iyi”, “daha güzel” kavramlarını içinde barındıran bir çağı ifade eder. Ahir zaman, sıkıntının ve kıtlığın yerini bolluğun ve bereketin, adaletsizliğin yerini adaletin, ahlaksızlığın yerini güzel ahlakın, kargaşanın yerini barışın ve huzurun aldığı ve tüm inanan kulların asırlardır özlemini duydukları, İslam ahlakının hakim olduğu kutlu bir dönemdir.

Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde bu dönemi ve özelliklerini açıklayan detaylı anlatımlar yer alır. Peygamberimiz (sav)’in ardından bazı İslam büyükleri de ahir zaman hakkında önemli açıklamalarda bulunmuşlardır. Bu anlatımlara bakıldığında, ahir zamanın, birbirini izleyecek olan bir takım önemli olay ya da süreçlerle dolu olduğunu görürüz. Ahir zaman dünyanın önce büyük bir bozulma ve karmaşa yaşadığı, ancak sonra da gerçek dinin yaşanmasıyla kurtuluşa kavuştuğu bir dönemdir.

Ahir zamanın ilk aşamasında, dünya Allah’ı inkar eden bir takım felsefi sistemler nedeniyle dejenere olacaktır. İnsanlar yaratılış amaçlarından uzaklaşacak, bunun sonucunda büyük bir manevi boşluk ve ahlaki bozulma oluşacaktır. Büyük felaketler, savaşlar ve acılar yaşanacak, insanlar “Nasıl kurtuluruz?” sorusunun cevabını arayacaklardır.

Ahir zamanın bu dönemi, aynı zamanda dinin de dejenere edildiği bir dönemdir. İslam dini, içine sokulan birtakım hurafeler ve batıl inanışlar nedeniyle aslından uzaklaştırılmıştır. Dindarlık adı altında tutuculuk ve ikiyüzlülük yapan bazı kimseler bu hurafeleri daha da yaygınlaştırmak için çabalamakta, İslam’ın özündeki güzel ahlakın kavranmasına engel olmaktadırlar. Bir yanda ateizmi ve dinsizliği telkin eden felsefeler, öte yanda da dini içten tahrip eden bu tutucu güçler, insanlığı büyük bir karanlığa sürüklemiştir.

Ancak Allah, ahir zamanın bu büyük karmaşası içindeki insanları kurtuluşa ulaştıracaktır. Yolunu şaşırmış olan insanlığı doğru yola davet etmek için, “Mehdi” (doğruya götüren) sıfatını taşıyan üstün ahlaklı bir kulunu vesile kılacaktır. Hz. Mehdi (a.s.), önce İslam dünyasının içinde fikri bir mücadele yürütecek ve İslam’ın aslından kopmuş olan Müslümanları gerçek imana ve ahlaka döndürecektir. Hz. Mehdi (a.s.)’nin bu noktada üç temel görevi vardır:

1. Allah’ı inkar eden ve dinsizliği destekleyen felsefi sistemlerin çürütülmesi.

2. İslam’ı, onu dejenere etmiş olan ikiyüzlü kimselerin boyunduruğundan kurtararak hurafeciliğe karşı mücadele edilmesi. Kuran’ın hükümlerine dayanan gerçek İslam ahlakının ortaya çıkarılması ve uygulanması.

3. Tüm İslam dünyasını siyasi ve sosyal yönlerden güçlendirmesi, huzur, güvenlik ve refah sağlaması, toplumsal sorunları çözmesi.

Hadislerde bildirildiğine göre, Hz. Mehdi (a.s.)’yle aynı dönemde dünyaya yeniden dönecek olan Hz. İsa ise, özellikle Hıristiyan ve Yahudi dünyasına hitap edecek, onları içine düştükleri hurafelerden sıyrılıp Kuran’a göre yaşamaya çağıracaktır. Hıristiyanların Hz. İsa’ya uyması ile birlikte, İslam ve Hıristiyan dünyaları tek bir inançta birleşecek ve dünya “Altınçağ” olarak anılan büyük bir barış, güvenlik, mutluluk ve refah dönemi yaşayacaktır.

Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde ahir zamanın başlangıç alametleri ile ilgili çeşitli açıklamalar mevcuttur. Ayrıca Kuran’da da bu döneme işari manada bakan ayetler vardır. Bu bölümde çeşitli ahir zaman alametleri, hadisler ve Kuran ayetleri doğrultusunda açıklanmaktadır.

Alıntı: http://www.hazretimehdi.com/ahrzamanvemehdi01.html

İMAM MUHAMMED MEHDİ ALEYHİSSELAM'IN DUALARI

Ocak 6, 2010

Dünya ve Ahiret İşleriyle İlgili Dua

“Allah’ım, bize, sana itaat etmek muvaffakiyetini, isyandan uzaklaşmayı, niyetin doğruluğunu ve ihtiramları korunması gereken kimseleri tanımayı ihsan et; bize hidayete erişmek ve ona sabit kalmakla ikramda bulun; dillerimizi doğruluk ve hikmetle güçlendir; kalplerimizi ilim ve mârifetle doldur; karınlarımızı haramdan ve şüpheli şeylerden arıt; ellerimizi zulüm ve tecavüzden alıkoy; gözlerimizi kötülüklerden ve hıyanetten koru; kulaklarımızı boş söz ve gıybete kapat.

Alimlerimize, dünyaya düşkün olmamayı ve hayırseverliği; öğrencilere ciddi çalışmayı ve rağbeti; dinleyenlere uymayı ve öğüt almayı ihsan et.

Müslümanların hastalarına şifa ve rahatlık, ölülerine şefkat ve rahmet, yaşlılarımıza vakar ve ağır başlılık, gençlerimize hakka dönüş ve tövbe, kadınlarımıza haya ve iffet, zenginlerimize alçak gönüllülük ve cömertlik, fakirlerimize sabır ve kanaat lütfet.

Gazilere galibiyet, tutsaklara kurtuluş, emir sahiplerine adalet ve şefkat, emir altındakilere (halka) insaf ve güzel huy nasip et.

Hacılara, ziyaretçilere, yol azıkları ve nafakalarını bereketli kıl; onlara farz kıldığın hac ve umreyi eda etmelerini müyesser eyle; ey merhametlilerin en merhametlisi, fazlın ve rahmetinle dualarımızı kabul buyur.”

Al-i Yasin Duasıyla Meşhur Olan Peygamber ve Ehl-i Beyt’ine Salavat Gönderme Hakkındaki Dua

“Selam olsun Al-i Yasin’e (Hz. Muhammed’in Ehl-i Beyt’ine); selam olsun sana ey Allah’ın davetçisi ve ayetlerinin mazharı; selam olsun sana ey Allah’ın rahmet kapısı ve O’nun dininin koruyucusu; selam olsun sana ey Allah’ın halifesi ve hakkın yardımcısı; selam olsun sana ey Allah’ın hücceti ve iradesinin (rızasının) kılavuzu.

Selam olsun sana ey Allah’ın kitabını okuyan ve onu açıklayan; selam olsun sana gece ve gündüz saatlerinde; selam olsun sana ey Allah’ın yeryüzündeki son hücceti; selam olsun sana ey Allah’ın ruhlar aleminde kullardan aldığı ve sağlamlaştırdığı misakı; selam olsun sana ey Allah’ın kefil olduğu vaadi.

Selam olsun sana ey dikilmiş bayrak, bağışlanmış ilim, halkın sığınağı, Allah’ın geniş rahmeti ve kesin olan vaadi.

Selam olsun sana kalktığında ve oturduğunda, selam olsun sana (Kur’an) okuyup açıkladığında, namaz kılıp ve kunut tuttuğunda, rüku ve secde ettiğinde; selam olsun sana la ilahe illallah ve Allah-u Ekber dediğinde, selam olsun sana, hamd ettiğinde ve mağfiret dilediğinde; selam olsun sana sabahladığında ve akşamladığında; selam olsun sana gecenin karanlığında ve gündüzün aydınlığında.

Selam olsun sana ey güven kaynağı İmam; selam olsun sana her halinde ey ümit kaynağı olan öncü.

Ey velim. Sen şahit ol ki, şüphesiz ben Allah’tan başka bir ilahın olmadığına, O’nun tek olup ortağı bulunmadığına, Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna, ondan ve Ehl-i Beyt’inden başka bir habibin ol-madığına tanıklık ediyorum.

Sen ey velim! Sen şahit ol ki, Emir-ul Müminin Ali, Hasan, Hüseyn, Ali b. Hüseyn, Muhammed b. Ali, Cafer b. Muhammed, Musa b. Cafer, Ali b. Musa, Muhammed b. Ali, Ali b. Muhammed, Hasan b. Ali Allah’ın hüccetleridir; senin de Allah’ın hücceti olduğuna şehadet ediyorum.

Yine şehadet ediyorum ki, ölüm haktır, nekir ve münker haktır, (öldükten sonra) haşrolmak haktır, sırat haktır, mizan (terazi) haktır, dirilmek haktır, hesap haktır, cennet ve cehennem haktır, cennetle müjdelenmek ve cehennemle korkutulmak haktır.

Ey velim! Sizinle muhalefet eden bedbaht olmuştur, size itaat eden mutluluğa ermiştir. Öyleyse seni şahit kıldığım şeyde tanıklık et. Ben senin dostunum, düşmanından uzağım. Sizin razı olduğunuz şey haktır, sevmediğiniz şey batıldır, emrettiğiniz şey maruftur (iyi ameldir) ve sakındırdığınız şey ise münkerdir.

Ey velim! Ben ortağı olmayıp tek olan Allah’a, O’nun elçisine (Peygambere), Emir-ul Müminin’e ve sizin hepinize evvelinizden sonuncunuza dek iman etmişim, yardımım sizin için hazırdır, dostluğum size halistir. Amin; ya Rabbel alemin. (Ya Rab! Bu dualarımı kabul buyur).”

Bu Ziyaretten Sonraki Dua

“Allah’ım, rahmetinin Peygamberi ve nurunun kelimesi olan Mu-hammed’e rahmet et. Kalbimi yakin, göğsümü iman, fikrimi sebat, azmimi ilim, kuvvetimi amel, dilimi doğruluk, dinimi katından olan ba-siret, gözümü ziya (ışık), kulağımı hikmet, dostluğumu Muhammed ve Âl-i Muhammed’e dostluk ve velayet nuruyla doldur; ki sana kavuşarak ahd ve misakına vefa etmiş olayım da rahmetin beni sarmış olsun; Ey Mevla! Ey övülmüş!

Allah’ım! Yeryüzündeki hüccetin, beldelerinde halifen, halkı yoluna çağıran, adaleti uygulamaya davet eden, halkı emrine sevk eden, mü’ minlerin velisi olan, kafirleri yok eden, karanlıkları aydınlatan, hakkı aşikar kılan, hikmet ve doğruyla konuşan, yeryüzündeki kelimen olan, korkarak emrini bekleyen, şefkatli veli, kurtuluş gemisi, hidayet nişanesi, ve halkın gözünün nuru olan ve (İmamet) ridasını giyen, üzüntüleri gideren, dünyayı zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi onu adaletle dolduracak olan Muhammed b. Hasan’a (Hz. Mehdi’ye) özel rahmetinle rahmet eyle. Şüphesiz sen her şeye kadirsin.

Allah’ım, evliyanın soyundan olan veline salat gönder; o evliya ki, onların itaatını farz ettin, onların hakkını gerekli kıldın, çirkinliği onlardan giderdin ve onları arındırdın. Allah’ım, ona yardımda bulun, onunla dinine yardım et, yine onunla dostlarına, Şiilerine ve yardımcılarına yardım et; bizi de onun yardımcılarından kıl.

Allah’ım, onu, her asi, azgın ve bütün yaratıklarının şerrinden koru. Onu önünden, arkasından, sağından, solundan koru. Onu himaye et, kötü bir şeyin ona ulaşmasına engel ol, onun vasıtasıyla Peygamberini ve Peygamberinin Ehl-i Beyt’ini (onların ortaya koyduğu mektebi) koru, onunla adaletini aşikâr kıl, onu yardımınla destekle; ona yardım edene yardımda bulun, yardımlarını ondan kesenleri yardımcısız bırak; onunla küfrün elebaşlarını yok et; onun vasıtasıyla, yeryüzünün doğusunda ve batısında, karasında ve denizindeki kafir ve münafıkları ortadan kaldır, onun vesilesiyle yeryüzünü adaletle doldur ve peygamberin olan Muhammed’in dinini aşikar et.

Allah’ım! Beni, onun yardımcı, Taraftar ve takipçilerinden kıl; Al-i Mu-hammed’in arzu ettikleri ve düşmanlarının korktukları şeyi (mevlamızın zuhuruyla) bana göster; ey celal ve kerem sahibi ve rahmet edenlerin en merhametlisi olan Allah, duamı kabul buyur.”

Üzüntülerin Giderilmesi Hakkındaki Dua

“Allah’ım; bela (ve imtihan) büyümüş, İmamımızın gizliliği aşikâr olmuş, umutlar kesilmiş, perdeler kalkmış, yeryüzü daralarak göğün rahmeti önlenmiş; ey Rabbim, yardım dilenilecek, kendisine şikayet gö-türülecek, zorlukta ve kolaylıkta dayanılacak olan sensin.

Allah’ım! Muhammed ve Al-i Muhammed’e rahmet eyle, onlara itaat etmeyi bizlere farz kıldın, bu vesileyle onların makamlarını bize ta-nıttın; öyleyse onların hakkı hürmetine göz yumup açmak gibi veya daha kısa bir zamanda gam ve üzüntüyü bizden gider.

Ey Muhammed, Ey Ali, sorunumun çözümü için bana yetin çünkü siz yeterlisiniz; bana yardım edin çünkü siz yardım edensiniz. Ey Mev-lam, ey zamanın sahibi olan İmam, benim feryadıma yetiş, benim feryadıma yetiş, benim feryadıma yetiş.”

Şerden Korunmak Hakkındaki Dua

“Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla. Ey kulların sahibi, ey küfür gruplarını yenilgiye uğratan, ey kapıları açan, ey sebepleri var eden! La ilahe illallah, Muhammed’un Resulullah hakkı hürmetine bizim elde etmeye kadir olmadığımız bir sebep var et. Allah’ın salat ve selamı Mu-hammed ve O’nun evladına olsun.”

Meb’as Günündeki Dua

Hz. Mehdi’nin 3. naibi olan Ebu’l Kasım Hüseyn bin Ruh İmam Mehdi’nin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: Recep ayının 27’sinde on iki rekat namaz kıl, her iki rekattan sonra şöyle de:

“Hamd Allaha ki, oğul edinmemiştir, mülkünde ortağı yoktur ve acizlik yüzünden kendine dost da edinmemiştir. Pek büyük bil O’nu ve büyüklüğünü de bildir.” (İsra/111)

“Ey ömür boyunca azığım, ey zorlukta sahibim, ey velinimetim, ey istek anında imdatçım, ey ihtiyaç zamanı çarem, ey gıyabımda koruyucum, ey yalnızlıkta bana yeterli olanım, ey tehlike anında munisim! Sen ayıbımı örtensin; öyleyse sana hamd olsun. Sen, sürçmemden vazgeçensin; öyleyse övgü sana mahsustur. Sen, yıkıldığımda üzüntümü giderensin; öyleyse hamd sana layıktır.

Muhammed ve Al-i Muhammed’e salat gönder; ayıbımı ört, korkuma güven bağışla, yanılmamı affet, günahlarımı bağışla, kötülüklerimden geç ve beni cennet ehlinin arasına al; cennet ehline verdiğin doğru vaad üzere.”

Namaz ve duadan sonra, Hamd, İhlas, Kafirun, Nas, Felak, Kadr sureleri ve Ayet-el Kürsiyi yedi defa oku, sonra yedi defa da şöyle de: “Allah, Allah, benim rabbimdir, O’na bir şeyi ortak koşmuyorum.” Sonra istediğin şeyi iste.

Gaybet Dönemindeki Dua

Merhum Şeyh Saduk, Hz. Mehdi aleyhi’s-selâm’ın Gaybet-i Suğra dönemindeki özel naiblerinden şu duayı İmam Mehdi’den nakletmektedir:

“Allah’ım, kendini bana tanıt, eğer kendini bana tanıtmazsan resulünü tanıyamam; Allah’ım resulünü bana tanıt, eğer resulünü bana tanıtmazsan hüccetini tanıyamam; Allah’ım hüccetini bana tanıt, eğer hüccetini tanıtmazsan dinimden saparım; Allah’ım cahiliye ölümüyle beni öldürme; ve hidayet ettikten sonra kalbimi kaydırma.

Allah’ım, beni hidayet etmenle Peygamberden sonra itaat etmeyi bana kıldığın farzı kabul ettim. Böylece emir sahibi olan Emir-ul Müminin Ali’nin, Hasan ve Hüseyn’in, Ali ve Muhammed’in, Cafer ve Musa’nın Ali ve Muhammed’in, Ali ve Hasan’ın ve Hüccet’ul Kaim’il Mehdi’ nin -senin selamın onların hepsine olsun- velayetlerine boyun eğdim ve onlara uydum.

Allah’ım, öyleyse beni dininde sabit kıl, itaatinde gayretlendir, kalbimi veliyy-i emrine karşı yumuşak kıl, yaratıklarını sınadığın şeylerden beni muaf et, halktan gizlediğin ve senin izninle onlardan gayıb olan ve (zuhur etmek için) emrini bekleyen veliyy-i emrine itaat etmekte beni sabit kıl. Allah’ım, velinin işini aşikâr etmek ve gaybet perdesinden çıkarak kıyam etmesi için izin vereceğin uygun zamanı sen (daha) iyi bilirsin. Öyleyse bu gaybete karşı beni sabırlı kıl, ki ertelediğin şeyin çabuk olması ve çabuklaştırdığın şeyin ertelenmesini istemiyeyim, örttüğün şeyin perdesini kaldırmayayım, sakladığın şeyi araştırmayayım, tedbir ve kararın hususunda seninle münazaa etmeyeyim, “Niçin, nasıl ve neden dolayı veliyy-i emrin zuhur etmiyor, oysa ki yeryüzü zulümle dolmuştur?” demeyeyim ve bütün işlerimi sana bırakayım.

Allah’ım, ben velliyy-i emrini açıkça ve emrini uyguladığı halde bana göstermeni istiyorum. Şunu da biliyorum ki, güç, kudret, burhan, hüccet (delil), meşiyyet ve irade senin elindedir. Öyleyse veliyy-i emrini, açıkça konuşabildiği, nişanelerinin belirginleştiği, sapıklığı yok edip hidayete sevkettiği ve cehaletten kurtardığı halde onu görebilmeyi bana ve bütün müminlere nasib eyle.

Ey Rabbim, onun açıkça görülmesini muyesser eyle; onu görmekle bizi, gözleri aydınlanan kimselerden kıl, bizi onun hizmetinde bulundur; onun yolu üzere öldür, onun grubunda haşret.

Allah’ım onu, bütün yaratıklarının şerrinden koru; onu kendi korumanla, önünden, arkasından, sağından, solundan, yukarısından ve aşağısından koru; öyle korumakla koru ki, artık onunla koruduğun kimse yok olmaz; bu yolla da Resulünü ve resulünün vasisinin yolunu sağlamlaştır.

Allah’ım, onun ömrünü uzat, ömür süresini artır, veli ve önder kıldığın şeyde ona yardımda bulun, ona ikramını çoğalt. Çünkü o doğru yol bulmuş hidayetçi, hidayet olmuş kıyam edici, pâk, muttaki, tertemiz, (Rabbinin verdiğine) razı ve hoşnut, sabreden, çaba gösteren ve çok şükredendir.

Allah’ım, gaybet zamanının uzaması ve haberinin bizden kesilmesinden dolayı yakini bizden alma; onu anmayı, onu beklemeyi, ona iman etmeyi, zuhur edeceğine yakini olmayı, ona dua etmeyi, ona salat göndermeyi bize unutturma; gaybetinin uzamasıyla, zuhur ve kıyamından bizi umutsuz etme; onun hakkındaki yakinimizi, Resulünün kıyamına ve indirdiğin ayetlere olan inancımız gibi sağlam kıl. Kalplerimizi ona iman etmede güçlü kıl; bizi onun eliyle hidayet et, büyük ve doğru yola götür. Bizi ona itaat etmekte güçlü ve ona uymakta sebatlı kıl. Yine bizi onun hizbinde, ona yardım edenler ve onun işine razı olanlar arasında kıl.

Bu inancı hayatta ve ölüm anında bizden alma; bu inançta şüphe etmediğimiz, ahdi bozmadığımız, şüpheye kapılmadığımız ve onu yalanlamadığımız halde canımızı al.

Allah’ım, onun ferecini yakınlaştır, yardımınla onu te’yit et; ona yar-dım edenlere yardımda bulun, yardım etmeyerek onu yalnız bırakanları yalnız bırak; onunla düşmanlık yapan ve onu tekzip edenlere gazap et; onunla hakkı aşikar kıl; onunla zulmü yok et; onun vesilesiyle mümin kullarını zilletten kurtar; beldeleri ihya et, azgınları öldür, dalalet başlarını kır, zalim ve kafirleri zelil et, münafıkları, ahdi bozanları ve yeryüzünün doğusunda ve batısında, denizinde ve karasında, dağında ve ova-sında olan bütün mülhitleri (kafirleri) yok et; ta ki, onlardan hiç kimse ve hiç bir eser baki kalmasın. Beldelerini onlardan temizle ve kullarının gönüllerine, onların yok olmasıyla şifa ver.

Onun vesileyle dininden mahvolanı yenile, hükmünden ve dininden değişeni ıslah et; ta ki, onun vesilesi ve onun eliyle dinin yepyeni olsun; onda hiç bir eğrilik ve bid’at kalmasın; öyle ki, onun uyguladığı adalet ile kafirlerin ateşlerini söndüresin. Şüphesiz o, kendin için halis kıldığın (seçtiğin), dininin yardımı için razı olduğun, ilminle seçtiğin, günahlardan koruduğun, eksikliklerden münezzeh ettiğin, gizlilere vakıf kıldığın, kendisine nimet verdiğin ve pisliklerden arıttığın kulundur.

Allah’ım, öyleyse ona, onun tertemiz olan babalarına ve seçkin şiilerine salat gönder, onları en üstün arzularına ulaştır ve bu duayı bizden, her çeşit şüphe, riya ve şöhretten halis kıl; ta ki, bu duâ vasıtasıyla senden başkasını kastetmeyelim ve senin rızandan başkasını istemeyelim.

Ey Allah; Peygamberimizi yitirmiş olmamızı, velimizin (önderimizin) gaybetini, zamanın bize olan zorluğunu, fitnelerin üzerimize çökmesini, düşmanların bize karşı birbirlerine destek olmalarını, onların çok bizim ise sayımızın az olmasını sana şikayet ediyoruz. Allah’ım, öyleyse onu, acil bir zafer, senden taraf güçlü bir yardım ve adaletçi bir İmamın zuhuruyla gider; ey alemlerin Rabbi olan hakkın ilahı!

Allah’ım, adaletini kullarının arasında aşikar etmede ve beldelerindeki düşmanlarını öldürmede kendi veline izin vermeni istiyoruz; ta ki, zulüm için, kırmadığın hiçbir temel, yok etmediğin hiçbir yapı, zayıflatmadığın hiçbir güç, yıkmadığın hiçbir direk (destek), köreltmediğin hiçbir kılıç ve silah, devirmediğin hiçbir bayrak, öldürmediğin hiç bir kahraman, hor ve hakir etmediğin hiçbir ordu bırakmayasın.

Ey Rabbim, onları parçalayıcı taşınla taşla, keskin kılıcınla onları vur, suçlulardan geri dönmeyecek gazabınla onları cezalandır, kendi düşmanlarını, dinin düşmanlarını ve Resulünün düşmanlarını, velinin ve mümin kullarının eliyle cezalandır.

Ey Allah; velini, yeryüzündeki hüccetini, düşmanlarının korkusundan emanda kıl; ona mani olana mani ol; ona hile yapana hile yap; ona kötü kasıtta bulunanı bedbahtlığa düşür; fesatlarının kökünü ondan kes; onun vesilesiyle düşmanların kalplerini korkut, ayaklarını sars, açıkça ve aniden onları azabına düçar et. Azabını onlara şiddetlendir, kullarının arasında onları zillete düşür, beldelerinde onlara lanet et, cehennemin en aşağı tabakasında onlara yer ver, en şiddetli azabını onlara indir, onları ateşe at, ölülerinin kabirlerini ateşle doldur, onları yakıcı ateşine vasıl et; çünkü onlar namazı zayi ettiler, heva ve heveslerine uydular, seçkin kullarını hor ve hakir ettiler.

Allah’ım, velin vesilesiyle Kur’an’ı ihya et, karanlığı olmayan ebedi nurunu bize göster, onun vesilesiyle ölü kalpleri dirilt, yanan göğüslere şifa ver, dağınık fikirleri hak üzere topla, tatil olan hadleri (şer’i tazirleri) ve terk edilmiş hükümleri ikame et; ta ki, zahir olmamış hiç bir hak ve parlamamış hiç bir adalet baki kalmasın.

Allah’ım bizi, onun yâranlarından, onun hükümetini takviye eden, onun emrini yerine getiren, onun işine razı olan, onun verdiği hükümlere teslim olan ve yaratıklarından (korkarak) takiyyeye ihtiyaç duymayanlardan kıl.

Ey Rabbim, kötülükleri gideren, çağırdığında çaresiz kalana icabet eden, büyük sıkıntılardan kurtaran sensin. Öyleyse her çeşit zararı velinden uzaklaştır, vaadettiğin gibi onu yeryüzünde halifen kıl.

Allah’ım, bizi, Al-i Muhammed’in düşmanlarından kılma, Al-i Muhammed’e kin besleyenlerden de kılma; ben bundan sana sığınıyorum; öyleyse beni koru; sana sığınıyorum, öyleyse bana sığınak ver.

Ey Rabbim; Muhammed ve Al-i Muhammed’e salat gönder; beni onların makamı hürmetine dünya ve ahirette kendi katında kurtuluşa eren ve mukarreblerden kıl.”

BEDİÜZZAMAN VE MEHDİLİK

Ocak 5, 2010

Bediüzzaman Said Nursi Mehdi Değildir.zip İNDİR

HZ MEHDİ VE HZ İSA ALEYHİSSELAM

Ocak 5, 2010

Hz İsa Hz Mehdi bu yy da gelecek.zip İNDİR

Hz MEHDİ'NİN ÇIKIŞ ALAMETLERİ

Ocak 5, 2010

Hz. Mehdi’nin çıkış alametleri ile ilgili Peygamber Efendimiz (sav)’in pek çok hadisi bulunmaktadır. Bu hadisler birçok büyük İslam aliminin kitaplarında bizlere nakledilmiştir. Bu bölümde söz konusu hadislerin günümüzle olan bağlantıları incelenecektir. Bu hadislerin, içinde bulunduğumuz dönemin ortam ve şartlarını açıkça tarif ettiklerini ve çok yakın geçmişte arka arkaya gerçekleşen bazı kritik olayları mucizevi bir biçimde haber verdiklerini göreceğiz.

Daha önceki bölümlerde de belirttiğimiz gibi gerek Hz. Mehdi’nin çıkışı, gerekse kıyamet alametleri ile ilgili hadislerin art arda gerçekleşmeleri belirli bir döneme işaret etmektedir. Ve tüm alametlerin Hicri 14. yüzyıl başından (1979-1980) itibaren sırayla ortaya çıkmaları, içinde bulunduğumuz dönemin Hz. Mehdi’nin yeryüzünde bulunuş yılları olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. (En doğrusunu Allah bilir)

Şimdi hadislerde bildirilen Hz. Mehdi’nin çıkış alametlerini ana maddeler halinde inceleyelim.

(LİNKLERDEKİ YAZILARIN İÇERİKLERİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN!)

Hz MEHDİ'NİN ÇIKIŞ ALAMETLERİ

Ocak 5, 2010

Hazreti Mehdinin Cikis Alametleri Ve Ozellikleri.zip İndir

İMAM MEHDİ HAKKINDA

Ocak 5, 2010

GAYBET-İ NUMANİ İMAM MEHDİ HAKKINDA HADİSLER OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

HADİSLERDE İMAM MEHDİ ALEYHİSSELAM

Ocak 5, 2010

1- HZ. MEHDİ’NİN MUHAKKAK ÇIKACAĞINI BİLDİREN HADİSLER HANGİLERİDİR?

HZ. MEHDİ’NİN AHİR ZAMANDA MUHAKKAK ÇIKACAĞINI BİLDİREN HADİSLERDEN BAZILARI ŞUNLARDIR:

EĞER DÜNYADAN BİR GÜN BİLE KALSA, ALLAH, O (HZ. MEHDİ) İDAREYİ ELE ALINCAYA KADAR O GÜNÜ UZATIRDI.

(kitab-ül burhan fi alamet-il mehdiyy-il ahir zaman, s. 10)

EĞER DÜNYADAN BİR GECE BİLE KALSA, ALLAH ONU UZATIR VE EHLİ BEYTİMDEN BİRİSİNİ (HZ. MEHDİ) MELİK KILARDI.

(kitab-ül burhan fi alamet-il mehdiyy-il ahir zaman, s. 10)

ÜMMETİM ARASINDA MEHDİ GELECEKTİR… ÜMMETİM ONUN ZAMANINDA İYİ VE KÖTÜNÜN, BENZERİYLE NİMETLENMEDİĞİ BİR NİMETLE NİMETLENECEK, SEMA ÜZERLERİNE BOL YAĞMUR YAĞDIRACAK, ARZ NEBATINDAN HİÇBİR ŞEY SAKLAMAYACAKTIR.

(kitab-ül burhan fi alamet-il mehdiyy-il ahir zaman, s. 9)

DÜNYADAN BİR GECE BİLE KALSA, ALLAH O GECEYİ UZATIR VE EHLİ BEYT’İMDEN BİRİSİ GELEREK DÜNYAYA HAKİM OLURDU. ONUN ADI ADIMA, BABASININ ADI BABAMIN ADINA UYAR. DAHA ÖNCE YERYÜZÜ NASIL ZULÜMLE DOLDUYSA, O, ONU ADALETLE DOLDURACAKTIR.

(kitab-ül burhan fi alamet-il mehdiyy-il ahir zaman, s. 11)

2- MEHDİ KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

“MEHDİ”, KELİME OLARAK, “HİDAYETE ERMİŞ, HİDAYET BULMUŞ KİŞİ” ANLAMINA GELİR (İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, “MEHDİ”, C. 5, S. 149). DİNİ LİTERATÜRDE VE HALK ARASINDA İSE PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN AHİR ZAMANDA GELECEĞİNİ MÜJDELEDİĞİ MÜBAREK ZATIN İSMİ OLARAK GEÇMEKTEDİR. BİR İSLAMİ KAYNAKTA KELİMENİN TANIMI ŞÖYLE YAPILMAKTADIR:

“MEHDİ”: ALLAH’IN HAKİKATEN HAK YOLUNA GÖTÜRDÜĞÜ KİMSEDİR. BU SÖZCÜK, İSİMLER ARASINDA O KADAR ÇOK KULLANILMIŞTIR Kİ BİLİNEN İSİMLERDEN OLMUŞTUR. PEYGAMBER’İN AHİR ZAMANDA GELECEĞİNİ MÜJDELEDİĞİ KİMSE BU İSİMLE ADLANDIRILMIŞTIR.

(ibn’ül-esir el-cezeri, “en-nihaye fi garib’il-hadisi ve’l-eser”, c. 4, s. 244)

BİR BAŞKA KAYNAKTA DA HZ. MEHDİ HAKKINDA ŞÖYLE BİR AÇIKLAMA YER ALMAKTADIR:

MEHDİ ALLAH’IN HAK YOLA ERDİRDİĞİ KİMSEDİR. MEHDİ PEYGAMBER’İN (SAV) AHİR ZAMANDA GELECEĞİNİ MÜJDELEDİĞİ, KENDİ AİLESİNDEN OLAN KİMSENİN ADIDIR. YERYÜZÜNÜ ADALET VE EŞİTLİKLE DOLDURACAK; ZULÜM VE HAKSIZLIKLA DOLMUŞ İKEN. O KONSTANTİNİYYE’DE (EL-MÜNCİD Fİ’L-A’LAM) MESİH İLE BİRLİKTE OLACAK. ARAB’A VE ARAP OLMAYAN HERKESE HÜKMEDECEK, DECCAL’İ ÖLDÜRECEK… ONUN ZUHUR EDECEĞİNİ DOST VE DÜŞMAN İNKAR ETMİŞTİR. ONUN KIYAMINA DAİR RİVAYETLER TEVATÜRE ULAŞMIŞTIR. ALLAH’IM! O’NUN ZUHURUNU ÇABUKLAŞTIR…

(fahrettin et-türeyhi, mecma’ül-bahreyn ve matla’ün-nayyireyn, c. 1, s. 475-476)

3- HZ. MEHDİ HANGİ SOYDAN OLACAKTIR?

HADİSLERDE HZ. MEHDİ’NİN PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN SOYUNDAN OLACAĞI BİLDİRİLMEKTEDİR. HZ. MEHDİ’NİN BU ÖZELLİĞİNİ HABER VEREN HADİSLERDEN BAZILARI ŞÖYLEDİR:

KIYAMETİN KOPMASI İÇİN ZAMANDA SADECE BİR GÜNDEN BAŞKA VAKİT KALMAMIŞ DA OLSA ALLAH (CC) BENİM EHL-İ BEYT’İMDEN (SOYUMDAN) BİR ZATI (HZ. MEHDİ’Yİ) GÖNDERECEK.

(sünen-i ebu davud, 5/92)

BENİM EHL-İ BEYT’İMDEN BİR ŞAHIS BÜTÜN DÜNYAYA HAKİM OLUNCAYA KADAR GÜNLER VE GECELER GİTMEZ.

(en-necmu’s sakıb, ukayli)

MEHDİ, KIZIM FATIMA’NIN NESLİNDENDİR.

(sünen-i ibn mace, 10/348)

MEHDİ İLE MÜJDELENİN. O KUREYŞ’TEN VE EHL-İ BEYT’İMDEN BİR KİŞİDİR.

(kitab-ul burhan fi alamet-il mehdiyy-il ahir zaman, s. 13)

MEHDİ, BENİM ÇOCUKLARIMDAN BİRİSİDİR. YÜZÜ GÖKYÜZÜNDE PARLAYAN YILDIZ GİBİDİR. (ALİ B. SULTAN MUHAMMED EL-KARİ EL-HANEFİ’NİN “RİSALETÜL MEŞREB ELVERDİ Fİ MEZHEBİL MEHDİ”)

BÜTÜN PEYGAMBERLER BİRBİRİNİN SOYUNDANDIR. HZ. MEHDİ DE HADİSLERDE BELİRTİLDİĞİNE GÖRE BU SOYDAN GELMEKTEDİR. HALK ARASINDA BU SOYDAN GELENLERE “SEYYİD” DENMEKTEDİR. “HZ. MEHDİ DE SEYYİD OLACAKTIR.”

ALLAH, KURAN’DA BİRBİRLERİNİN SOYUNDAN GELEN ELÇİLERDEN BAHSETMEKTEDİR (EN’AM SURESİ, 83-84). BU AYETLER HZ. MEHDİ’NİN DE AYNI SOYDAN GELECEĞİNE İŞARET EDİYOR OLABİLİR. (EN DOĞRUSUNU ALLAH BİLİR).

4- HZ. MEHDİ NEREDE DOĞACAKTIR?

O, MEDİNE’DE DOĞACAKTIR… NUAYM B. HAMMAD. İMAM ALİ (KV) DEN BÖYLE NAKLETMİŞTİR.

KURTUBİ’NİN TEZKİRESİNDE, ONUN MAĞRİB ÜLKELERİNDEN ÇIKACAĞI, ORADAN GELİP DENİZİ GEÇECEĞİ ANLATILMAKTADIR.

(kıyamet alametleri, 7. baskı, s.162)

(MEDİNE KELİMESİ ARAPÇADA “ŞEHİR” ANLAMINA GELMEKTEDİR.)

5- HZ. MEHDİ’NİN İSMİ NE OLACAKTIR?

PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)’İN PEK ÇOK HADİSİNDE, HZ. MEHDİ’NİN ADININ PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN ADINA “MUVAFIK” YANİ “UYGUN” OLACAĞI BİLDİRİLMEKTEDİR. BU HADİSLERDEN BAZILARI ŞÖYLEDİR:

EY İNSANLAR, MUHAKKAK ALLAHU TEALA SİZE ZALİMLERİ, MÜNAFIKLARI VE ONLARA UYANLARI MENETMİŞ VE SİZE ÜMMETİ MUHAMMED’İN EN HAYIRLISI OLAN VE MEKKE’DE BULUNAN, İSMİ AHMED, BABASININ İSMİ ABDULLAH OLAN HZ. MEHDİ’Yİ REİS KILMIŞTIR. ONA KATILINIZ.

(el-kavlu’l muhtasar fi alamatil mehdiyy-il muntazar, s. 31)

GÖKTEN ŞÖYLE BİR SES DUYULACAK: “EY İNSANLAR ARTIK ALLAH CEBBARLARI, MÜNAFIK VE YARDIMCILARINI SİZDEN UZAKLAŞTIRDI. ÜMMET-İ MUHAMMED’İN EN HAYIRLISINI BAŞINIZA GETİRDİ. MEKKE’DE ONA KATILIN, O MEHDİ’DİR. İSMİ DE AHMED B. ABDULLAH’DIR. DİĞER BİR RİVAYET: “SİZE MUHAMMED ÜMMETİNİN EN HAYIRLISI OLAN CABİR’İ TAYİN ETTİ. MEKKE’DE ONA YETİŞİN O MEHDİ’DİR. İSMİ MUHAMMED B. ABDULLAH’TIR!”

(kıyamet alametleri, medineli allame muhammed b. resul el-hüseyin el berzenci, pamuk yayıncılık, 8. baskı, s. 165)

RİVAYETLERİN ÇOĞUNDA MEHDİ’NİN İSMİ “MUHAMMED” OLARAK GEÇER; BAZI RİVAYETLERDE İSE “AHMED” DİYE ANLATILIR…

EBU DAVUD İLE TİRMIZİ’NİN İBNİ MESUT (RA)’DAN NAKİL ETTİKLERİNE GÖRE, ALLAH’IN RESULÜ (SAV) ŞÖYLE BUYURMUŞTUR: “ONUN İSMİ İSMİME, BABASININ İSMİ DE BABAMIN İSMİNE MUVAFIK OLACAKTIR…”

(kıyamet alametleri, genişletilmiş 9. baskı, s.159-160)

PEYGAMBERİMİZ (SAV) “ONUN İSMİ İSMİME, BABASININ İSMİ DE BABAMIN İSMİNE MUVAFIK OLACAKTIR…” DİYEREK, MEHDİ İLE İSİMLERİ ARASINDA BİR BENZERLİK OLACAĞINA DİKKAT ÇEKMİŞTİR. BU KONUYA İLİŞKİN BAZI HADİSLERİNDE İSE MEHDİ’NİN İSMİNİN “AHMED” OLACAĞINI HABER VERMİŞTİR.

PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN İSMİ OLAN “MUHAMMED” VE HADİSLERDE MEHDİ’YE İŞARET EDEN “AHMED” İSİMLERİ ARAPÇA’DA AYNI FİİLDEN GELMEKTEDİR VE ANLAM OLARAK DA HADİSLERDE BELİRTİLDİĞİ GİBİ BİRBİRLERİNE “MUVAFIK” YANİ “UYGUN”DUR.

SÖZLÜK ANLAMLARINA BAKILDIĞINDA DA, HADİSLERDE İŞARET EDİLEN MUHAMMED VE AHMED İSİMLERİNİN BU ANLAM BENZERLİĞİ AÇIKÇA GÖRÜLMEKTEDİR:

AHMED: DAHA FAZLA ÖVÜLMEYE LAYIK, ÇOK, EN ÇOK METHEDİLMİŞ OLAN.

MUHAMMED: PEK ÇOK TEKRAR TEKRAR ÖVÜLMÜŞ, METHEDİLMİŞ MEALİNDE BİR İSİM.

KONUYLA İLGİLİ İŞARİ MANADA BİR AYETTE İSE ŞÖYLE BİLDİRİLMEKTEDİR:

“… BENDEN SONRA İSMİ AHMED OLAN BİR ELÇİNİN DE MÜJDELEYİCİSİYİM” DEMİŞTİ… (SAFF SURESİ, 6)

6- HZ. MEHDİ’NİN KARDEŞİ OLACAK MIDIR?

PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN HADİSLERİNDE HZ. MEHDİ’NİN KARDEŞİNİN AZ OLACAĞI HABER VERİLMİŞTİR:

KARDEŞİ AZ OLANDIR…

(risalet ül mehdi, s.161)

7- PEYGAMBERLERE İNDİRİLEN KİTAPLARDA HZ. MEHDİ HAKKINDA BİLGİ VAR MIDIR?

NAİM BUYURDU Kİ: BEN MEHDİ’Yİ PEYGAMBERLERİN SUHUFUNDA (SAHİFELERDE; ADEM, ŞİT, İDRİS VE İBRAHİM PEYGAMBERLERE İNDİRİLEN SAHİFE ŞEKLİNDEKİ KİTAPLARDA) ŞÖYLE BULURUM: “MEHDİ’NİN AMELİNDE NE ZULÜM NE DE AYIP YOKTUR.”

(kitab-ül burhan fi alamet-il mehdiyy-il ahir zaman, s. 21)

PEYGAMBERLERE DAİR OLAN KİTAPLARDA, “MEHDİ’NİN İŞİ ZULÜM VE KÖTÜLÜK DEĞİLDİR” ŞEKLİNDE İŞARET EDİLMİŞTİR.

(el-kavlu’l muhtasar fi alamet-il mehdiyy-il muntazar, s. 49)

İBNİ MÜNAVİ DİYOR Kİ: “DANYAL (A.S.)’İN KİTABINDA ŞÖYLE YAZILIDIR.” SÜFYANLAR 3 TANEDİR, MEHDİLER DE 3’TÜR. 1. SÜFYAN ÇIKIP ADI SANI YAYILDIĞINDA ONA KARŞI 1. MEHDİ, 2. SÜFYANA KARŞI 2. MEHDİ, 3. SÜFYANA KARŞI DA HZ. MUHAMMED MEHDİ ÇIKACAK VE ALLAH-U TEALA DAHA ÖNCE FESADA UĞRAYANLARI VE İMAN EHLİNİ ONUNLA KURTARACAKTIR. SÜNNETLER ONUNLA İHYA EDİLECEK BİDAT ATEŞLERİ DE ONUNLA SÖNECEKTİR. ONUN ZAMANINDA İNSANLAR AZİZ OLACAK VE KENDİ MUHALİFLERİNE GALİP GELECEKLERDİR. GÜZEL BİR HAYAT SÜRÜLECEK, YER VE GÖK BEREKETİNİ ARTIRACAK, BU DURUM 7 YIL SÜRDÜKTEN SONRA MEHDİ VEFAT EDECEKTİR.

(bu hadis kitab-ül burhan fi alamet-il mehdiyy-il ahir zaman isimli kitabın süleymaniye kütüphanesi’nde bulunan el yazılı bir nüshasında mevcuttur.)

PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN ASHABININ TEVRAT VE İNCİL’DE MÜJDELENMELERİ GİBİ, HZ. MEHDİ DE DİĞER PEYGAMBERLERE İNDİRİLMİŞ KİTAPLARDA MÜJDELENMEKTE; BU KİTAPLARDA HZ. MEHDİ’DEN ÖVGÜYLE BAHSEDİLMEKTEDİR.

8- HADİSLERDE HZ. MEHDİ’NİN HAKİMİYETİNİN HANGİ PEYGAMBERLERİN HAKİMİYETİNE BENZEYECEĞİ BİLDİRİLMİŞTİR?

KURAN’DA HZ. ZÜLKARNEYN VE HZ. SÜLEYMAN’IN YAŞADIKLARI DÖNEMLERDE YERYÜZÜNDE GENİŞ ÇAPTA ETKİLİ OLDUKLARI HABER VERİLMİŞTİR. PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN HADİSLERİNDE İSE, HZ. MEHDİ’NİN DE HZ. ZÜLKARNEYN VE HZ. SÜLEYMAN GİBİ İSLAM AHLAKINI BÜTÜN YERYÜZÜNE HAKİM EDECEĞİ HABER VERİLMİŞTİR:

MEHDİ TIPKI ZÜLKARNEYN VE SÜLEYMAN GİBİ DÜNYAYA HÜKMEDECEKTİR.

(el-kavlu’l muhtasar fi alamatil mehdiyy-il muntazar, s. 30)

YERYÜZÜNE DÖRT KİŞİ MALİK OLMUŞTUR. İKİSİ MÜMİN, İKİSİ KAFİRDİR. MÜMİNLER, ZÜLKARNEYN VE HZ. SÜLEYMAN, KAFİRLER İSE NEMRUD VE BUHTUNNASIR’DIR. BEŞİNCİ OLARAK EHL-İ BEYTİMDEN BİRİSİ (HZ. MEHDİ) GELECEK VE O DA DÜNYAYA MALİK OLACAKTIR.

(kitab’ul burhan fi alamet-il mehdiyy il ahir zaman, s. 10)

9- PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN HADİSLERİNDE, HZ. MEHDİ’NİN GELİŞİNİN MÜSLÜMANLAR İÇİN BİR MÜJDE KONUSU OLDUĞU NASIL BİLDİRİLMİŞTİR?

PEYGAMBERİMİZ (SAV), “MEHDİ İLE MÜJDELENİN” (KİTAB-ÜL BURHAN Fİ ALAMET-İL MEHDİYY-İL AHİR ZAMAN, S. 12) BUYURARAK, HZ. MEHDİ’NİN GELİŞİNİ HEYECAN VE ŞEVKLE BEKLEMENİN, BU MÜBAREK ŞAHIS İÇİN HAZIRLIK YAPMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMİŞTİR.

10- PEYGAMBERİMİZ (SAV), HZ. MEHDİ GELDİĞİNDE MÜSLÜMANLARIN ONA UYMALARININ ÖNEMİNİ NASIL BİLDİRMİŞTİR?

SİZDEN ONA KİM YETİŞİRSE, KAR ÜZERİNDE SÜRÜNEREK DAHİ OLSA ONA GELSİN. ONA KATILSIN. ZİRA O, MEHDİ’DİR.

(ibn mace, fiten, b 34, h 4082; ibn ebi şeybe, c. vıı, s. 527; kitab-ül burhan fi alamet-il mehdiyy-il ahir zaman, s. 14)

İMAM MEHDİ ALEYHİSSELAM'IN İSİM VE KÜNYELERİ

Ocak 5, 2010

İMAM MEHDİ ALEYHİSSELAM’IN İSİMLERİ HAKKINDA  HADİSİ ŞERİFLER

ABDULMELİK İSAMİ (1111): MEKKE’DE İKAMET EDEN TANINMIŞ TARİHÇİLERDENDİR. O, “SIMT-UL NUCUM-İL AVALİ” DİYE BİLİNEN DÖRT CİLTLİK TARİH KİTABINDA ŞÖYLE YAZIYOR: “HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN LAKAPLARI İSE HÜCCET, HALEF-İ SALİH, KÂİM, MUNTAZAR, SAHİB-ÜZ ZAMAN VE HEPSİNDEN DAHA MEŞHUR OLAN İSE MEHDİ’DİR…”

(SIMT-UL NUCUM-İL AVALİ, C. 4, S. 138)

MAHMUD B. VAHİB KIZOĞLU BAĞDADİ-İ HANEFİ: “CEVHERET-UL KELAM” ADLI KİTAPTA ŞÖYLE YAZAR: “… HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN LAKAPLARI İSE MEHDİ, KÂİM, MUNTAZAR, SAHİB-ÜZ ZAMAN, HÜCCET’TİR…

(CEVHERET-UL KELAM, S. 157)

ABDURRAHMAN-İ SUFİ. FARSÇA OLAN “MİRAT-UL ESRAR” KİTABININ YAZARIDIR. “TUHFET-U İSNA AŞERİYYE” KİTABININ YAZARI ABDULAZİZ DEHLEVİ’NİN BABASI ŞAH VELİYULLAH DEHLEVİ, “EL-İNTİBAH Fİ SELASİL-İ EVLİYAULLAH VE ESANİD-İ VARİSİ RESULULLAH SALLÂ’LLÂHU ALEYHİ VE ALİH” ADLI KİTAPTA ONDAN NAKLEDEREK, İMAM-I ZAMAN (HZ. MEHDİ (A.S.)) HAKKINDA ŞÖYLE YAZIYOR: … (HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN) LAKAPLARI İSE MEHDİ, HÜCCET, KÂİM, MUNTAZAR, SAHİB-ÜZ ZAMAN’DIR.

ÖMER B. ZAHİR RİVAYET EDİYOR:

“BİRİSİ, İMAM CAFER SADIK’A; “KAİM’E (HZ. MEHDİ (A.S.)’YE), EMİREL-MÜMİNİN, DİYE SELAM GÖNDEREBİLİR MİYİZ”, DİYE SORDU. İMAM BUYURDU; “HAYIR ALLAH-U TEALA BU LAKABI SADECE HZ. ALİ’YE VERMİŞ, ONDAN ÖNCE VE SONRA KİMSE BU LAKAPLA ANILAMAZ.” ADAM SORDU: “PEKİ ONU (HZ. MEHDİ (A.S.)’Yİ) NE DİYE SELAMLAYAYIM?” HAZRETLERİ: “SELAM OLSUN SANA EY BAKİYETULLAH DİYEREK” BUYURDU.

HZ MEHDİ ALEYHİSSELAM’IN İSİM VE SIFATLARI

EL MEHDİ: HİDAYET OLUNMUŞ, HİDAYETE ERMİŞ

EL HÂDİ: HİDAYETE SEVK EDEN, DOĞRU YOLA ULAŞTIRAN

EL KAİM: HAK İÇİN KIYAM EDEN, AYAKTA DURAN

EL HÜCCET: REDDİ MÜMKÜN OLMAYAN KESİN DELİL

EL MUNTAZAR: HERKES TARAFINDAN BEKLENEN

MEHDİ-Yİ MUNTAZAR: BEKLENEN MEHDİ

İMAM-I MUNTAZAR: BEKLENEN İMAM (MANEVİ LİDER)

HALEF-İ SALİH: ALLAH EVLİYALARININ LİYAKATLİ HALİFESİ (MANEVİ LİDERİ)

MANSUR: ALLAH TARAFINDAN YARDIM EDİLEN

SAHİBİ’L-EMR: İLAHİ ADALETİ UYGULAMAKLA SORUMLU OLAN

SAHİBÜ’Z-ZAMAN: ZAMANIN SAHİBİ

VELİYİ ASR: ASRIN VELİSİ, ZAMANIN TEK HAKİMİ, ZAMANIN TEK REHBERİ

MEHDİ-Yİ MEV’UD: VADEDİLMİŞ MEHDİ

İMAM-I ASR: ASRIN İMAMI (MANEVİ LİDERİ)

SAHİB’ÜD DAR: YURDUN SAHİBİ (MANEVİ SAHİBİ)

BAKİYYETULLAH: ALLAH’IN YERYÜZÜNDE GERİYE KALAN TEK HÜCCETİ VE SON İLAHİ MANEVİ LİDERİ

KÂİM-İ AL-İ MUHAMMED (A.S): PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN SOYUNDAN GELEN, KIYAM EDECEK OLAN MEHDİ

EL HATİM: HATMEDEN, SONA ERDİREN

NAHİYETÜ’L-MUKADDESE: KUTLANMIŞ YÖN, EN YÜCE VE KUDSİ